SAPEDUACADEMY GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

1- GENEL HÜKÜMLER

1.1 Bu genel satış şartları SAPEDUACADEMY ve müşteri arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler.Müşteri tarafından verilecek tüm siparişler müşterinin bu genel satış şartlarını kabul etmesi ile geçerlilik kazanır. Müşterinin satın alma genel şartları SAPEDUACADEMY tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde bu genel satış şartlarının yerine geçemez.

1.2 MÜŞTERİ'nin kendi işlem ve/veya alış şartlarına dayanmak suretiyle ileri sürdüğü Bu Genel Satış Şartlarına aykırı teyit beyanları, şimdiden tarafımızca kabul edilmeyeceğinden hiçbir hukuki sonuç doğuramaz.

1.3 İş bu şartlarda yapılabilecek değişiklikler, ancak tarafımızdan yazılı teyit edildiği takdirde hüküm ifade eder.

1.4 Genel Satış Şartları'na ilişkin hükümlerden birinin tamamen ya da kısmen hükümsüz olması, burada yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemez.

1.5 MÜŞTERİ, sipariş vermekle iş bu şartnamede düzenlenmiş tüm hükümleri kabul etmektedir.

1.6 Bu genel şartların herhangi bir maddesinin ya da cümlesinin uygulanamaz/geçersiz olması, şartnamede yer alan diğer hüküm ya da maddelerin geçersiz olması sonucunu doğurmaz.

2. SİPARİŞ

2.1 MÜŞTERİ'ler siparişlerini sevkiyat için geçecek süreyi de dikkate alarak önceden, www.sapeduacademy.com sitesi üzerinden online olarak sipariş yaratmaları gerekir.

2.2 Siparişlerin geçerli olabilmesi için,aksi bir anlaşma olmadığı sürece ödemelerin siparişten sonra 7 (yedi) gün içerisinde yapılması gerekir.

2.3 Cari hesap borcu olan müşterilere sevkiyat yapmama hakkımız saklıdır.

2.4 MÜŞTERİ'ler tarafından verilecek siparişin kabul edilmesi onayımıza bağlıdır. Siparişi kabul etmeme hakkımız saklıdır. Değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur.

3. SEVKİYAT

3.1 Tarafımızdan yazılı olarak Aksi belirtilmedikçe SAPEDUACADEMY tarafından dağıtımı yapılan malzemelerin teslimat yeri kendi lokasyonumuzdur. Teslimat süresine ilişkin hükümlere uyulmaması müşteriye sipariş iptal etme, anlaşılan şartları öne sürerek ödemeyi erteleme veya mahsup veya durdurma hakkını vermez.

3.2 Sevkiyatın bizim tarafımızdan belirli bir yere yapılması halinde, sevkiyatın yapılacağı yere kadar hasar bize aittir. Bu husus kısmi sevkiyatlarda da geçerlidir. Hasar, taşıma ücretinin MÜŞTERİ'ye ait olduğu, Ya da taşımanın müşteri tarafından gerçekleştirildiği durumlarda ürünün nakliyeciye, taşıyıcıya, malı teslim alana teslimiyle MÜŞTERİ'ye geçer.

3.3 Sevkiyatın eksik, ayıplı ve hatalı olması dolayısıyla yapılacak itirazlar ürün alındığında tutanak ile tespit edilmeli. MÜŞTERİ durumu ürünün teslim alınmasından en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak ihbar etmelidir. Aksi takdirde sevkiyatın kabul edildiği varsayılır.

3.4 MÜŞTERİ, teslim aldığı ürünleri nakliye hasarlı, eksik veya fazla adette olup olmadığını teslim anında derhal tespit edecek ve ... nüshalarının üzerine şerh düşülerek kargo personeline teslim edecektir.

3.5 Sevk ve ifa sürelerinin geçirilmesi halinde, MÜŞTERİ bize sevk ve ifaya ilişkin uygun bir süre tanıma hakkına sahiptir.Hangi hukuki nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın kasıt ve ağır kusur hali haricinde, gecikme nedeniyle tarafımıza karşı tazminat davası açılamaz.

3.6 Sevk ve ifa sürelerine uyulması, MÜŞTERİ'nin sözleşme hükümlerine uygun davranmış bulunmasına bağlıdır.

3.7 Sevkiyatını üstlendiğimiz satışlarda, sevkiyatın türü, sevk aracı, taşıma güzergâhı ve gereken koruyucu nitelikteki araç ve gereçlerin niteliği ve çerçevesi, nakliyeci veya taşıyıcı ve ambalajlama, tarafımızdan seçilerek tayin ve tespit edilecektir. Bu tayin ve tespit takdir yetkimiz dâhilinde gereken özenin gösterilmesi suretiyle, her türlü sorumluluktan arî kılınmış olarak yerine getirilir.

3.8 Teslimat süresine ilişkin hükümlere uyulmaması müşteriye sipariş iptal etme, anlaşılan şartları öne sürerek ödemeyi erteleme veya mahsup veya durdurma hakkını vermez 4.9 a Cezalara ilişkin prensipler, hükümler ve şartlar, sipariş onayında kabul edilmediği sürece SAPEDUACADEMY 'den hiçbir şekilde gecikme cezası talep edilemez

4. FİYAT

4.1 Fatura edilen fiyatlar www.sapeduacademy sitesinde yer alan fiyat listesindeki fiyatlardır. Satış fiyatlarında SAPEDUACADEMY’nin değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur.

5. CARİ HESAP ve ÖDEME ŞARTLARI

5.1 MÜŞTERİ'nin ileri sürdüğü ve tarafımızca kabul edilmeyen talepler nedeniyle ödemeden mahsup caiz değildir.

5.2 Müşterinin bu konuda kendine ait farklı hükümleri olsa bile, gerçekleştirilmiş ödemeleri, önce müşterinin eski tarihli borçlarına mahsup etme hakkımız saklıdır. Masrafların oluşması ve faiz tahakkuku halinde yapılan ödemeleri, öncelikli masraflardan sonra, faizlerden sonra asıl alacaktan mahsup etme hakkımız bakidir.

5.3 MÜŞTERİ'nin ödeme ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi, ödemenin uygun süre içinde dahi yerine getirilmemiş olması halinde, MÜŞTERİ'nin siparişi iptal edilecektir.

6. GEÇERLİLİK

6.1 iş bu Genel Satış Şartları'nın yürürlüğe girmesi ile daha önceki yıllara ait satış şartları yürürlükten kalkar.

7. İHTİLAFLAR

7.1 Ticari ilişkiden doğacak ihtilafların hallinde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup yer itibariyle yetkili merci İstanbul Ticaret Mahkeme ve İcra Dairelerdir.

8.İHLALLER

Sapeduacademy markası altında satılan ürün ve hizmetler herhangi bir şekilde kopyalanamaz , Sapeduacademynin noter onaylı yazılı izni olmaksızın farklı bir firma üzerinden ürün ve hizmetlerinin satışı yapılamaz. Aksi bir durum fark edildiğinde firma yada bireyler hakkında hukuku süreçler başlatılacaktır.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

İş bu şartnamenin uygulanması sırasında ortaya çıkacak herhangi bir ihtilafın çözümünde, ticari defter ve belgelerimiz münhasır delil kabul edilecektir.

10. TEBLİGAT

Müşterinin tebligat adresi sipariş formunda belirtilecek adres olup bu adrese yapılacak tebligatlar kanunen geçerli sayılacaktır.

Okudum,onaylıyorum.


Satış şartnamesini onaylamanız gerekmektedir
Değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur